Общи условия за ползване

Сайтът www.crafteria.me е собственост на Крафтериа ООД, ЕИК 205812089 със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, вк. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 96, ет. 4.

Продуктите, предлагани през страницата crafteria.me се изработват от независими автори. Всеки автор носи отговорност да спазва всички нормативни изисквания на Българското и Европейското законодателство относно предлагания от него продукт.  


Крафтериа ООД представя на вниманието на своите потребители следните Общи условия за ползване на crafteria.me. Настоящите Общи условия представляват обвързващо споразумение между Крафтериа ООД и потребителите на услугите и продуктите, предлагани на www.crafteria.me. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта потребителят приема и се задължава да спазва тези Общи условия. Общите условия са винаги достъпни на www.crafteria.me, като Крафтериа ООД има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За улеснение на потребителите, при промяна на Общите условия Крафтериа ООД публикува известие с дата на последното изменение в страницата www.crafteria.me.

 Достъп до услугите/продуктите

Достъпът до www.crafteria.me позволява на потребителя да се информира за предлаганите продукти и техните характеристики, цени и условия за доставка без да предоставя информация за вашата самоличност. В случай, че потребителят желае да направи поръчка за доставка на продукти, може да избере дали да направи еднократна поръчка без регистрация или да създаде индивидуален клиентски профил. За да направи еднократна поръчка или регистрация на клиентски профил трябва да е пълнолетен гражданин и да предостави актуална и точна информация за своята самоличност.

Поръчка 

Crafteria.me позволява да се направи поръчка на продукти по два начина: с формуляр за еднократна поръчка и с поръчка през регистриран клиентски профил. В процеса на поръчка всеки потребител има възможност да види продуктите, които купува, техните цени и да попълни своите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, избрания начин на плащане и начин на доставка. С натискане на бутона „Потвърждавам поръчката си“ потребителят приключва своята поръчка и сключва с Крафтериа ООД договор за покупко-продажба на поръчаните артикули, като се съгласява да заплати съответната цена. Системата на Крафтериа ООД ще генерира автоматично потвърждение за сключването на договора на посочения от клиента e-mail.

Цени и начин на плащане

Всички цени, оповестени на сайта, са в български лева и представляват крайна цена за продукта. В посочената цена не е включена стойността на доставката, както и ДДС. В случай, че в даден момент върху предлаганите от Крафтериа ООД продукти следва да се начислява ДДС, последният ще бъде за сметка на потребител. Крафтериа ООД и авторите, които предлагат своите продукти на craftеria.me, приемат плащания в български лева, извършени в брой с наложен платеж – цената се заплаща на куриера при получаване на доставката или по банков път по сметка на Крафтериа ООД или авторът на избрания продукт. В случай, че потребителят избере да плати по банков път той се съгласява Крафтериа ООД или авторът на избрания продукт, да получи авансово плащане на цената на поръчаните продукти.

Доставка. Отказ от поръчка и връщане на закупени продукти

Всяка завършена поръчка ще бъде доставена по куриер на посочения от потребителя адрес в срок до 10 работни дни от датата на поръчката. Крафтериа ООД и авторите на продукти, предлагани чрез www.crafteria.me работят с куриерски служби, които извършват доставки във времето между 08:00 и 19:00 ч. в делнични дни. При невъзможност за доставка по вина на потребителя, поръчката ще бъде върната при Крафтериа ООД или съответния автор, за което потребителят ще бъде уведомен своевременно по e-mail. Всички разходи за повторната доставка са изцяло за сметка на потребителя. В случай, че с една поръчка потребителят избере да закупи продукти на двама или повече автори, доставката на поръчката може да бъде разделена в две или повече отделни доставки. Стойността на всяка отделна доставка е за сметка на потребителя.

В срок до 14 дни от датата на доставка на поръчаните продукти потребителят може без причина да ги върне, при следните условия: продуктът е в оригиналната си опаковка; продуктът няма зацапване или следи от употреба; продуктът е придружен от оригиналния документ, с който е получена поръчката; разходите по връщането на продукта са заплатени от потребителя. За да се откаже от договора за покупко-продажба, потребителят е длъжен да изпрати уведомление по email и да изпрати обратно продуктите не по-късно от 14 дни от датата, на която сте е уведомил Крафтериа ООД за своя отказ. 

Суми, платени в брой при доставка, се възстановят само по банков път по посочена лична сметка на потребителя в срок до 14 дни от датата, на която Крафтериа ООД е получила уведомлението за отказ от поръчка. В случай, че в уведомлението за отказ не е посочено, че потребителят е поел разноските за връщане на продуктите, Крафтериа ООД има право да удържи транспортните разходи от сумата за възстановяване. В случай на отказ от поръчката, потребителят може да замени продуктите с други или да поиска възстановяване на заплатената сума. Възстановява се само стойността на продуктите без стойността на доставката.

Отговорност

Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. Крафтериа ООД не носи отговорност за неоторизирано използване на клиентски профил от трети лица. Крафтериа ООД има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие съответния профил. Крафтериа ООД има право да откаже да изпълни последваща поръчка на потребител, който е упражнил правото си на отказ от поръчка повече от един път.

С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в сила, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила. Непреодолимата сила се изразява в обстоятелства, възникнали след сключването на договора в резултат на непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, при което е възникнала причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжен да информира другата страна незабавно настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие. В случай, че непреодолимата сила продължава повече от 15 дни, всяка страна има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

В случай на непредвидена ситуация, възникнала не по вина на Крафтериа ООД, която доведе до невъзможност за завършване на доставката, потребителят може да получи обезщетение от страна на Крафтериа ООД за причиненото неудобство, изразяващо се в промо код, който да предоставя на потребителя определен вид отстъпка при пазаруване на

Права на интелектуална собственост

Домейнът crafteria.me, текстовото и визуално съдържание на сайта, търговската марка, дизайнът на опаковките са изключителна собственост на Крафтериа ООД. Всяко използване на посочените обекти на интелектуална собственост може да се извършва единствено и само с предварителното писмено съгласие на Крафтериа ООД. Всички продукти на независими автори, предлагани на crafteria.me са обекти на интелектуална собственост на посочения автор.

Спорове

Всички спорове, включително и тези, във връзка с приложение на настоящите общи условия, които биха могли да възникнат между потребител и Крафтериа ООД или партньори на Крафтериа ООД, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд в Република България.

Крафтериа ООД прилага всички нормативни актове, действащи на територията на Република България и Европейския съюз. Предвид това, с настоящите Общи условия, Крафтериа ООД указва на своите потребители, че имат възможността да се възползват от предвидените в разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, начини за разрешаване на спорове. Предвид цитираните актове, всеки потребител има възможността да избере извънсъдебно разрешаване на споровете, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове, които се отнасят до задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. За да се възползва от това свое право, всеки потребител може използва следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Общи разпоредби

В случай, че някоя клауза от настоящите Общи условия е обявена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с Българското законодателство.

Крафтериа ООД си запазва правото да извършва всякакви промени в тези Общи условия, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на потребителите.

В границите на разпоредбите на настоящите Общи условия, Крафтериа ООД няма да бъде подведено под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по каквато и да било причина, включително поради промени, които не са направени от администратора на сайта.

Актуална редакция на Общите условия в сила от месец Януари 2024 г.